30
Oct
2021
09:10

SDH a JSDH Stará Role


Do Staré Role jsme přijeli na návštěvu o posledním říjnovém víkendu. Ráno jsme cestou museli udělat povinnou zastávku v globusu pro snídani a kafe a pokračovali jsme dále do Staré Role. Tam už na nás čekal velitel JSDH Emil Hanzelín. Chudák si na nás musel udělat čas hned po své "béčkové" šichtě na Sokolovské stanici. No bylo to na něm vidět, že celou noc poctivě makal. Každopádně nás mile překvapil, když na nás čekal s připravenými chlebíčky. Zanedlouho po nás přijel i se svým fungl novým fárem Honza Gitter, a tak mohla začít prohlídka hasičárny a hodinové vyprávění. Na Emilovi bylo vidět, že je do hasičiny opravdu zapálený a o "svém" sboru ví snad úplně vše. Ukázal nám i starý požárnický vůz Henschel, který dříve sloužil jako letištní speciál a dnes se ho snaží opravovat, mají na něj dokonce vypsanou sbírku (odkaz zde. Po zcela vyčerpávajícím ranním nasávání informací jsme pokračovali do Nové Role, kde jsme byli domluveni s tamějším velitelem JSDH Standou Hubáčkem a starostou SDH Ondrou Horychem na ukázku jejich zbrojnice.



Historie sboru

Založení sboru dobrovolných hasičů ve Staré Roli - Freiwillige Feuerwehr Altrohlau: Dobrovolný sbor hasičů byl založen dne 1.května 1873 v hostinci Kohlert- Neuer Gemeindeplatz 123 (dnes ulice Spojovací č. p. 123/1 - Yógové studio Náměstek). V tomto hostinci pak měl sbor svoji klubovní místnost. Do sboru se přihlásilo 66 mužů. Velitelem byl zvolen hostinský pan Rudolf Kohlert. Sbor patří k těm nejstarším. Obec věnovala na zakoupení základního hasičského vybavení 250,- zlatých rakouské měny. Kromě obce hasičský sbor finančně podporovali i majitelé porcelánek, Spořitelna ve Staré Roli a přispěly i dobrovolné sbírky jednotlivých lidí v obci. Díky tomu byl hasičský sbor jeden z nejlépe vybavených, z dnešního administrativního členění, v Karlovarském okrese. Pozdravem sboru bylo "Gut Schlauch" - "Dobrou hadici". Krátce po tom, co vznikl Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli, přišla první zkouška jeho akceschopnosti při požáru mlýna ve Staré Roli v Merangasse č. 13 (dnes Rolavská ulice) dne 20. července 1873. Majitel mlýna byl Vincenc Hübner. Tehdy největší požár, jaký kdy nastal, byl dne 5. května 1874 ve 22 hodin. Požár vznikl ve stodole pana Josefa Kempfa v č. 21 a současně chytly domy pana Josefa Siegla v č. 22, pana Wenzla Russe v č. 23 a pana Josefa Fischbacha v č. 20. Proto byly nasazeny další hasičské sbory z Karlových Varů, Rybářů, Dalovic, Otovic, Sedlece, Doubí a Tašovic.

Hasičská technika, hasící prostředky a jiné věcné prostředky
V roce 1880 zakoupena dvoukolová stříkačka (zápis ze schůze 20. 2. 1880).
V roce 1882 zakoupen vůz pro požární výbavu a pořízení záchranné plachty.
V roce 1887 zakoupen nový výsuvný žebřík (zápis ze schůze 6. 3. 1887). Tento žebřík byl dne 3. 8. 1891 zapůjčen na výstavu do Teplic.
V roce 1891 postavená nová hasičská zbrojnice a kůlna pro vysunovací žebřík a další potřeby (zápis ze schůzí 2. 5. 1891 a 6. 5. 1891).
Dne 15. 12. 1893 jsou v obci dány do provozu 3 hydranty pro hasiče na novém vodovodním vedení.
Ke dni 22. 5. 1894 vlastnil dobrovolný hasičský sbor toto vybavení: cvičnou věž, výstroj pro mužstvo, garáž pro stříkačku, 1 ks sací stříkačku nejnovějšího modelu, 1 ks starou stříkačku, 1 ks vůz pro mužstvo, 1 ks vůz pro hasičské nářadí, 1 ks vůz na hadice, 1 ks záchrannou plachtu, 4 požární žebříky, 2 hákové žebříky, 3 nastavovací žebříky, 4 kolmé žebříky, 1 střešní žebřík, 6 požárních háků (trhací hák), 4 ruční háky, 2 lopaty 1 záchranný pás, 6 proudnic, 1 kropící proudnici, 3 pochodně a jednu velitelskou pochodeň, 340 metrů hadic. V roce 1898 se uskutečnilo několik nákupů k lepšímu spolkovému žití, např. nákup spolkového zvonu na ohlášení požárů (zápis ze schůze 5. 1.1898).

Pořízení nové motorové stříkačky Flader
Dne 26. 11. 1926 o 4. hodině ráno vypukl velký požár v kotelně továrny Epiag. Požár se rychle rozšířil až do čtvrtého poschodí a do sousední budovy točírny a zničil tyto budovy úplně. Ukázalo se ale, že zastaralá technika na takový požár nestačí, proto se sbor dopisem ze dne 4. 12. 1926 obrátil na řadu firem, institucí a na obyvatelstvo Staré Role s prosbou o finanční příspěvek, který by sboru umožnil zakoupení moderní benzinové motorové stříkačky, která by umožnila účinnější hašení požáru. Tato sbírka probíhala úspěšně, některé firmy věnovaly i veliké obnosy. Např. porcelánka Epiag 500,- Kč, porcelánka Victoria 1000,- Kč. Též obec za podpory Spořitelny ve Staré Roli umožnila sboru modernizaci hasicího nářadí. Dne 6. 10. 1929 předala firma H. Flader, Pleil - Sorgenthal stříkačku hasičskému sboru ve Staré Roli k předvedení široké veřejnosti. Byla to velká událost nejen pro hasičský sbor, ale i pro veškeré obyvatelstvo. Zachoval se i program této oslavy: Od 11:00 do 12:00 hod. Hudební spolek,Lyra" měl vystoupení na školním dvoře. Od 12:30 do 13:30 hod. Uvítání hasičského sboru a hostů v hostinci H. Kohlerta. Od 14:00 hod. Odchod k předváděcímu místu u vodní nádrže. Od 20:00 hod. Taneční zábava v hostinci pana H. Kohlerta (vstupní 4,80 Kč včetně daně). I nová stříkačka se s velkým úspěchem předvedla, ale prosba o příspěvky pokračovala, protože dosud vybraný odnos nestačil k zaplacení úplné částky 90.000,-Kč. Ke konci války měl Starorolský požární sbor nejlepší vybavení v celém karlovarském okrese.

Doba těsně před II. světovou válkou a světová válka:
Z této doby se toho moc nedochovalo, buď se to během války zničilo, nebo si to vzali s sebou němečtí obyvatelé, kteří byli nuceni se vystěhovat. Také je možné, že zbytek zničili noví osídlenci z vnitrozemí (např. funkcionáři Národní fronty nebo tzv. zlatokopové). Kronika, která se zachovala, zmiňuje: Při připojení k Říši (myšlena tzv. Třetí říše Adolfa Hitlera) v roce 1938 spolková činnost přestala. Všichni chtěli být v politických organizacích a o požární sbor nebyl zájem. Teprve po apelaci, kterou měli Franz Lochsmidt, Rudolf Kliment, Rudolf Klarner a Franz Kolb na městském úřadu, byla organizace dobrovolných hasičů začleněna do pomocné policejní skupiny.

Hasičský sbor po II. světové válce:
Začátkem srpna 1945 byl v hostinci „Česká hospoda" ustanoven nový Český hasičský sbor. Starostou byl zvolen Jaroslav Košner, velitelem Karel Šulc, jednatelem Jaroslav Šmíd a zbrojmistrem František Kubát. Byla mu odevzdána hasičská zbrojnice v Rolavské ulici a večer, po kulturním pořadu a slavnostním projevu, se konala v Lidovém domě veselice. Technika sboru byla převzata po německém Feuewehru, a to: hasičský automobil STEWART, přívěsná stříkačka a přenosná stříkačka.

Historická fotografie


Budova hasičské zbrojnice: Budova hasičské zbrojnice se nachází v ulici Kostelní č. p. 38/10 v Karlovarské čtvrti Stará Role. Budova a přilehlé pozemky vlastní Město Karlovy Vary. Po druhé světové válce až do poloviny 70. let minulého století zde probíhaly opravy a údržba svépomocí nebo akcích "Z", které finančně zajistil MěNV (Městský národní výbor, pozn.) Stará Role, později MěNV Karlovy Vary. Samozřejmě, že vždy byla potřeba ohlašovací povinnost nebo stavební povolení. Od poloviny 70. let se už na údržbě budovy podílel kromě MěNV Karlovy Vary, který úpravy financoval i Městský stavební podnik Karlovy Vary, který v 90. letech zanikl. Ten dohlížel na odborné práce. Dnes také probíhají opravy na budově a vnitřních prostorách, které výhradně hradí Město Karlovy Vary ze svého rozpočtu. Ze zápisu z výborových nebo členských schůzí jsme vybrali ty nejdůležitější, např.: 17. 10. 1948 zápis z výborové schůze: "Za tento rok bylo odpracováno 2800 hodin na opravácha úpravě garážového stání. Úprava se týkala prodloužením garáže a snížením podlahy pro stání nové hasičské techniky.", v roce 1956: "Členové sboru dobrovolně po svém zaměstnání a o nedělích opravili střechu zbrojnice, oplotili drátěným plotem areál bývalé plavírny a dřevěným plotem dvorek před garážemi.", v roce 1967: "Členové požárního sboru provedli výstavbu sušáku na hadice v hodnotě 35.000,- Kčs (do dnes tu stojí)." V roce 1968 byl přijat závazek k oslavě 50 let od vzniku naší republiky. Závazek se týkal prodloužení zasedací místnosti, oprav a nátěru fasády, oken a dveří, opravy střechy nad prodlouženou garáži, úpravu cvičiště a dodělávky střechy na sušáku hadic. V roce 1970 byla vedle budovy, kde dříve stál starý sušák na hadice, postavena kolna a vybudováno bylo ústřední vytápění celé budovy – 1490 brigádnických hodin.
V únoru 1988 byla schválená projektová dokumentace k přístavbě hasičské zbrojnice v Karlových Varech - Staré Roli. V roce 1989 se nezačalo stavět, na konci roku přišly politické změny v celé naší republice a celý projekt byl shozen ze stolu. Na podzim roku 2002 byla provedena plynofikace hasičské zbrojnice, projekt a práce platilo město Karlovy Vary ze svého rozpočtu. V měsících srpen–prosinec roku 2005 byla z rozpočtu města Karlovy Vary zvýšená garáž pro modernější požární techniku a to zahrnovalo i odvlhčení zdiva v zadním traktu hasičské zbrojnice. Při zvýšení garáže jsme přišli o sklad materiálu a část klubovny. V roce 2008 provedlo město Karlovy Vary na své náklady rekonstrukci sociálního zařízení přízemí a v prvním patře hasičské budovy. V přízemí bylo vybudováno nové WC a pisoár s umyvadlem, dvě sprchy, výlevka a příprava na připojení pračky na oděvy. V nově uspořádaném prostoru vznikla šatna pro výjezdovou jednotku. V prvním patře rekonstrukce zahrnovala výměnu příček ze dřeva za sádrokartonové, nové obložení a napojení topení. V roce 2009 město Karlovy Vary provedlo ze svého rozpočtu výměnu starých dřevěných oken a dveří za nové plastové. V roce 2010 město Karlovy Vary provedlo ze svého rozpočtu odvlhčení přední části hasičské zbrojnice, novou fasádu a výměnu vrat u garáží a skladu hadic. Tyto práce se protáhly do jara roku 2011. Na podzim roku 2011 město Karlovy Vary nechalo vyměnit hromosvody na celé budově a udělat proudový chránič elektrické energie. Před tím se opravila střecha (přitloukly se odchlípnuté hliníkové šablony a provedl se nový nátěr). Na jaře, v dubnu a v květnu, roku 2012 město Karlovy Vary na své náklady pořídilo pro sbor dobrovolných hasičů Karlovy Vary Stará Role novou pojezdovou bránu na elektrické ovládání. Dále byl při této příležitosti odlit betonový povrch před výjezdovými garážemi.

Kulturní činnost hasičského sboru: V minulosti a někde na menších vesnicích nebo městech v současnosti jsou hasiči jedinými nositeli kulturní zábavy. Ne jinak to bylo i ve Staré Roli. Známe určitá data oslav výročí založení našeho sboru, pořádání plesů, později tanečních zábav. Náš hasičský sbor se také zúčastnil i některých oslav založení sborů v okrese Karlovy Vary a několikrát i celorepublikových oslav dobrovolného hasičstva, které se koná v Litoměřicích a jiných významných oslav.

zdroj: almanach ke 140. výročí založení SDH, Emil Hanzelín

Současnost

V současnosti má sbor 40 dospělých členů plus několik mladých hasičů, kteří se v posledních letech aktivně účastní okresních i krajských závodů v požárním sportu mladých hasičů a samozřejmě také celostátní hry Plamen. Mladé hasiče zde vede Emil Hanzelín, Lenka Marešová pak zastává post tajemnice MH a Martin Vosecký jako další vedoucí.
V jednotce, která spadá do kategorie JPO III, slouží 15 členů, kteří jsou proškoleni na všechny typy událostí. Jednotka je v kategorii JPO III od 1. 6. 2018. Tento přechod z JPO V se udál po více než 20 letech, kdy byl jednotce v roce 1995 nebo 1996 odebrán status JPO III z důvodu velmi pozdního výjezdu k požáru. Návrat do kategorie JPO III se začal řešit se zvolením Emila Hanzelína novým velitelem jednotky v roce 2016. Celá tato náročná cesta trvala přes dva roky a 1. června 2018 se tak z jednotky stala opět JPO III. Jak Emil vzpomínal, o oficiálním přechodu se dozvěděli díky výjezdu k požáru v Jenišově v roce 2018.
Jednotka má k dispozici CAS 20 Tatra, DA–L1Z Toyota Proace a VEA Mitsubishi L200.

Vozový park

CAS 20 Tatra

CAS 20

DA-L1Z Toyota Proace

DA

VEA Mitsubishi L200

VEA


Galerie

Požární věžStará rolePraporStará roleŠatnaStará roleStará roleStará roleCAS 20Stará roleCAS 20Stará roleStará roleStará roleStará roleStará rolePůdaPůdaPůdaPůdaPůdaStará roleStará roleStará roleLiazHenschelHenschelHenschelHenschelHenschelStará roleStará roleStará roleStará role