30
Oct
2021
12:35

SDH a JSDH Nová Role


Do Nové Role jsme přijeli pár minut po jedenácté, hned od Emila ze Staré Role. Už na nás čekal Ondra Horych, starosta SDH, a Standa Hubáček, velitel JSDH, starosta OSH Karlovy Vary a vedoucí aktivu Zasloužilý hasič v Karlovarském kraji. Ihned po přivítání jsme se odebrali do místnosti, kde mají výjezďáci šatnu a menší zázemí. Tam jsme se začali bavit o minulosti zdejšího sboru a postupně jsme přešli až do současné doby. Nejvíce jsme se pak bavili o současnosti požární sportu a mladých hasičů, o tom, jak v posledních letech požární sport upadá z nedostatku volného času členů a podobně. Po této diskusi jsme se přesunuli k prohlídce zbrojnice a techniky. Standa nás provedl garážemi, ukázal nám místní techniku a povyprávěl něco o jejich výjezdech. Poté jsme porovnávali, jako vždy, naše výjezdy a mezitím co Jirka fotil, si Ondra se Standou povídali o současném dění kolem sportu a zavzpomínali na společné známé, kteří už mezi námi nejsou. Poté jsme se rozloučili a odjeli směr Sokolov pro kebab k obědu. Odpoledne nás ještě čekala návštěva v Mírové, ale o té příště.Historie sboru

Ze záznamu archivu ve Žluticích se dočteme, že dne 10. srpna 1881 byl založen v malé vesničce Nová Role hasičský sbor, který měl název "Dobrovolný veřejný sbor hasičů v Nové Roli". V té době měla Nová Role 79 domů s 567 obyvateli a v tomtéž roce byla zprovozněna železniční trať Chodov - Nová Role - Nejdek.

Z doby prvních let po založení se nezachovaly bohužel žádné podrobnější zprávy. Víme, že od r. 1882 byl součástí hasičské župy Chodov a hasičským inspektorem pro Novou Roli byl Adalbert Baumann. V r. 1893 byl velitelem Anton Schuster a zástupcem Anton Püchner. Ten se po tom v r. 1899 stal velitelem a jeho zástupcem se stal Johan Brandl.

Činnost novorolských hasičů pokračovala bez přerušení i po vyhlášení Československé republiky. V r. 1935 měl sbor 43 aktivních členů a 33 přispěvatelů. Jejich majetek měl hodnotu 6 777 Kč. V německy psané obecní kronice je zapsáno, že v tomto roce měli 2 zásahy u požárů, 4 cvičení a na oslavách obce se účastnili celkem 6x. I hasičský bál uspořádali. V té době měla Nová Role už 1250 obyvatel.

V r. 1936 došlo k vytvoření ustavujícího obecního výboru civilní protivzdušné obrany. Velitelem byl zvolen Čech - přednosta železniční stanice Josef Fronk, který byl přednostou žel. stanice až do r. 1938. Členy protivzdušné obrany byli hasiči Anton Brandl, Johan Singer a Anton Schuster. Když potom ve dnech 1. - 10. října 1938 sudetští Němci obsadili pohraniční území Sudety, tedy i Novou Roli, museli se všichni čeští obyvatelé Nové Role, což bylo 28 rodin, vystěhovat do vnitrozemí.

Po roce 1945 s příchodem nových osídlenců se obnovila činnost sboru. V roce 1946 jako organizace "Svazu československého hasičstva" pod názvem "Sbor dobrovolných hasičů v Nové Roli". Zakládajícími členy byli: J. Šmídl, Fr. Kohoutek, K. Ježek, L. Kopač, J. Kučera, G. Guranič, R. Oulehla, J. Kouba, O. Lavička, F. Chalánek, J. Urbánek, L. Laňka a Machová.

Velitelem se stal Josef Šmídl a byl jím od r. 1946 až do r. 1980 - tedy plných 34 let, přičemž byl v letech 1960 až 1976 předsedou MěNV Nová Role. V roce 1953 byl hasičský sbor přejmenován na organizaci "Československého svazu požární ochrany".

Prvním hasičským "sídlem" byly dvě dřevěné kolny. Vybavení hasičského sboru sestávalo z motorové stříkačky, ruční stříkačky na koňský potah a sušáku na hadice. Postupem času se výstroj i výzbroj modernizovala. V r. 1947 byla zakoupena TATRA PPS - 8, zakoupeny byly i zelené stejnokroje. První výjezd nového stroje byl k požáru skladu Uranových dolů Příbram v Božičanech. Zásluhou rychlé pohotovosti byl požár zlikvidován. Rovněž byly likvidovány požáry lesních porostů a stohů slámy. Byla postupně založena i družstva mladých hasičů, vedených zpočátku p. O. Havlem, později p. Irlbekovou.

Historická fotografieVšichni hasiči pracovali na stavbě nové hasičské zbrojnice, a tak v r. 1956 se přestěhovali z dřevěných kůlen do nové zbrojnice. V r. 1961 bylo zakoupeno další vybavení: PPS-8, DS-16 i vůz AERO-150, vysouvací žebřík a v r. 1965 PPS-12 a v r. 1972 cisternový vůz. V létě r. 1961 byl po ohlášení z Nejdku celý hasičský sbor v pohotovosti k přípravě na likvidaci povodně řeky Rolavy. Celý dlouhý den hasiči za pomoci vojáků a obětavých občanů evakuovali obyvatele vesnice a pomáhali zachraňovat dobytek. Další dny pak pomáhali občanům při likvidaci škod v rodinných domcích. Za tento čin bylo sboru uděleno dne 12.12.1961 vyznamenání "Za zásluhy" z ústředí ČSPO. Podobná situace se opakovala v letech 1970 a 1974. Vše pak završil povodeň v r. 1980, kdy přívaly vod podemlely požární zbrojnici a voda s sebou odvalila i část budovy a cisternový vůz ZIL. Hasiči však dlouho netruchlili - bylo rozhodnu to o prozatímní opravě staré zbrojnice a zahájení vybudování nové s cílem dokončit ji v r. 1985.

Historická fotografie

Stavba byla sice zahájena v r. 1983 v akci Z", ale řádný směr výstavby byl za hájen až v r. 1985, kdy v březnu bylo přikročeno k nutné rekonstrukci základů stavby a do konce r. 1985 se podařilo dobrovolnou brigádnickou prací dokončit hrubou stavbu.

Dne 18. prosince 1987 byla zbrojnice dokončena – celkové náklady činily 1 832 000 Kč, na stavbě bylo odpracováno 27 260 brigádnických hodin, z toho 9 000 hodin zdarma, takže skutečné náklady činily 1 384 000 Kč. Zastavěná plocha činí 330 m², užitná plocha 592 m². V objektu je velký sál, učebna, sklad, garáže, sociální zázemí, kotelna, garáže, byt pro správce (velitele) a velitelské stanoviště. Na stavbě pracovali nejen hasiči, ale také další místní občané - zejména manželé Vovsovi, kteří vedli stavbu až do konečného předání. A dne 19.12.1987 se výroční schůze hasičů konala už v jejich novém domě! V následujících letech se pak dokončovala rozsáhlá výcviková plocha s překážkovou dráhou v hodnotě dalšího půl milionu korun. Je předmětem péče hasičského sboru – každým rokem se upravuje, pečlivě a obětavě se udržuje a stala se místem tradičních podzimních soutěží "O pohár města Nová Role".

Družstva mužů i žen hasičského sboru se v průběhu každého roku zúčastňovala řady soutěží na Karlovarsku a řadu soutěží také novorolští hasiči pořádali. O úspěšné účasti svědčí řada pohárů, kterými je klubovna hasičů vyzdobena. Od počátku se členové hasičského sboru věnovali a dodnes se věnuji i společenskému životu - plesy, oslava dne žen, účast na všech akcích města – to vše neoddělitelně patří k životu novorolského hasiče!

Historická fotografie

V každém roce své činnosti vyjížděli hasiči mnohokráte - likvidovali požáry domů, chat a lesů a to nejen na území Nové Role, ale i mimo – vyjížděli hasit požáry do Nejdku, Děpoltovic, Mariánské, v r. 1996 i do Hájku, kde hořel objekt Benziny, a do dalších míst Karlovarského okresu.

Historická fotografie

Na podzim r. 1998 řeka Rolava sice své koryto neopustila, ale dlouhotrvající deště způsobily, že hráz rybníka nad Novou Rolí neudržela vodu, a ta se valila silničním příkopem a silnicí dolů. Pytle s pískem byly postaveny a svedly vodu do Rolavy. Další pytle s pískem byly postaveny na hrázi řeky Rolavy před kostelem Sv. Michaela tak, aby nebyly zatopeny rodinné domy na pravém břehu Rolavy. Všichni máme v živé paměti dlouhou noc...

Historická fotografie

V posledních deseti letech navázali hasiči kontakty s hasičským sborem v bavorském Unterthürheimu a vzájemně se navštěvují. A po uzavření partnerské smlouvy mezi městem Nová Role a obcí Rittersgrün v sousedním Sasku v květnu 2002 se i spolupráce mezi hasičskými sbory začíná rozvíjet. V r. 2001 uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli. Oslavy vyvrcholily 25. srpna slavnostním průvodem městem a zásahem při simulovaném požáru věžového domu.
V r. 2002 bylo rozšířeno vybavení hasičů o gumový člun a ochrannou hasičskou výstroj pro zásahovou jednotku. V tomtéž roce se novorolští hasiči zúčastnili likvidace povodňových škod v Ústeckém kraji a dokázali tak, že si se všemi živly dokáží poradit.
V roce 2003 jsme zaznamenali 122. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli. Lidé za ta léta ukázali, že když se sejdou a když vědí, co chtějí a mají vůli dosáhnout, neexistují překážky, které by nedokázali překonat.
Tak jako každoročně i v roce 2003 byla hlavním úkolem údržba techniky a taktické znalosti zásahové jednotky. Každým rokem se zúčastňují velitelé, strojníci a nositelé dýchací techniky pravidelných školení, které pořádá Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Cílem těchto školení je prohlubování znalostí a dovedností v požárním oboru.
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel předal jednotce SDH Pamětní list jako oceněni za mimořádnou obětavost při pomoci obyvatelům středních a severních Čech při katastrofálních záplavách v srpnu roku 2002.

Na Výroční valné hromadě poděkoval starosta města Nové Role p. Hetman za pomoc při likvidaci následků povodní v roce 2002 v Lovosicích a blízkém okolí, kde byla nasazena naše jednotka ve složení: velitel Hubáček Stanislav, Cupal Pavel, Volf Rostislav a Lubomír Ohnutek. Byly předány medaile za věrnost 10 let pí. Raacové a Martinu Pobišovi. Stužka za 20 let byla předána p. Vladimiru Ohnutkovi. V témže roce byly zprovozněny webové stránky a zajištěn přístup k internetu, který byl hrazen ze zdrojů SDH.

Setkání regionu EUREGIA EGRENSIS V rámci programu Phare se uskutečnila 13. 9. 2003 soutěž požárních družstev u příležitosti 710 let od založení obce Nová Role. Této soutěže se zúčastnily nejen sbory dobrovolných hasičů okolních obcí, ale i ze saské obce Rittersgrun a bavorské obce Unterthürheim. Naši němečtí kamarádi z těchto obcí dosáhli vynikajících časových výsledků i když se u nich tyto soutěže nepořádají.

Výsledky soutěže - muži
1. Jáchymov
2. Kyselka
3. NOVÁ ROLE
11. Unterthurheim
12. Rittersgrün

Výsledky soutěže - ženy
6. Nová Role

V roce 2004 bylo uděleno čestné členství ve Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli paní Olze Zámostné. V témže roce byla provedena oprava cisternové stříkačky CAS 25 RTHP, kterou provedli členové sboru vlastními silami. Zakoupením nových zásahových obleků a dalšího vybavení se zvýšila bezpečnost zasahujících hasičů.
Důležitým krokem byla také obnova smlouvy mezi městem Nová Role a SDH Nová Role. Celkově se v roce 2004 jednotka SDH zúčastnila 17 zásahů.

Na VVH v r. 2005 předal člen výkonného výboru ústředí hasičů Čech Moravy a Slezska p. Mužík SDH v Nové Roli čestný prapor a stuhu k 130. výročí zal. 1. hasičského sboru v českých zemích. 2. 4. 2005 byl velitel SDH v Nové Roli zvolen starostou okresního sdružení hasičů ČMS. Panu M. Cháberovi a panu S. Hubáčkovi byl udělen řád svatého Floriána.
Rok 2006 znamenal další zásadní vývoj ve vybavení vozidel. Ty byly vybaveny radiostanicemi pro spojení s krajským operačním a informačním střediskem. Naše členka Kateřina Horychová vybojovala v soutěži dorostenců 1. místo a tím i možnost postupu na republikové kolo.
V roce 2007 se zásahová jednotka zúčastnila 24 zásahů z toho u 16 požárů. V zásahové jednotce bylo zařazeno 13 mužů.

Nová dohoda mezi městem a SDH vznikla v roce 2008. V tomto roce se také zúčastnili naši členové republikového kola v požárním spor v Turnově, kde Kateřina Horychová dosáhla na 24. místo a Petr Kus na 35. místo.
V roce 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou cisternovou automobilovou stříkačku. Vozidlo Renault bylo pořízeno z dotaci, kterou poskytl stát ve výši 2,5 mil., Karlovarský kraj 1 mil. a město N. Role 1,5 mil. Kč. Celkové bylo vozidlo pořizeno za 4,7 mil. Kč.
Slavnostní akt předání a vysvěcení vozidla byl proveden o Michalské pouti dne 19. 9. 2009.
Páter Mgr. František Kišš požehnal čestnému praporu i novému cisternovému hasičskému vozu. Následně předal starosta města p. Václav Heřman symbolicky klíče od vozidla veliteli SDH Nová Role panu Hubáčkovi do užívání s přáním, aby nové vozidlo zasahovalo co nejméně.
V roce 2010 se členové účastnili několika akcí k nimž patří jako každoročně stavění a kácení májky, oslavy dětského dne, zúčastnili se několika soutěží v požárním sportu a v neposlední řadě školení příslušníků zásahové jednotky. 19. 6. 2010 proběhla návštěva v partnerské obci Rittersgrün. V srpnu roku 2011 oslavil sbor 130 let od svého založení, v roce 2021 jsme pak oslavili 140 let sboru.

zdroj: almanach ke 130. výročí založení SDH

Současnost

V současné době je velitelem JSDH Standa Hubáček, který je zároveň vedoucím aktivu Zasloužilý hasič v Karlovarském kraji. V jednotce má 16 členů, kteří jsou připraveni 24 hodin denně vyjet ku pomoci druhým. Jednotka spadá do kategorie JPO III a není předurčena na žádné mimořádné události. Jezdí však na zásahy snad všech druhů, od technických pomocí, pátrací akcí až po požáry. Jednotka má k dispozici dvě CAS (Škoda RT a Renault Midlum) a dvě DA (Avia A31 a Ford Tranzit).
Starostou SDH je Ondra Horych, který slouží jako profesionální hasič na Karlovarské stanici. Ve sboru má 55 členů, z toho dva čestné a dva zasloužilé hasiče. Jedním je Standa Hubáček, druhým pak František Schlosser, který titul převzal na konci října v CHH v Přibyslavi. Dalším významným členem SDH je Dominik Svoboda. Dominik je mladý, nadějný sportovec, který se kromě hasičského sportu věnuje také atletice. A to je vidět na výsledcích v požárním sportu, kdy se účastnil i MČR v požárním sportu dorostenců. I Dominik převzal v Přibyslavi ocenění, a to medaili Za záchranu života. Byl nominován za záchranu dívky, pod kterou se prolomil led a pro niž bez zaváhání skočil do studené vody.
Ve sboru fungují i mladí hasiči pod vedením Aničky Kopetzké, kteří se účastní závodů Krajské ligy mládeže i celostátní hry Plamen. Stejně tak funguje tým dospělých, mužů i žen, který se účastní také krajských závodů již po mnoho let. Avšak jak řekl Ondra Horych, a my s ním souhlasíme, je stále méně času na trénování, a to z pracovních i rodinných důvodů. Z toho důvodů je stále pořádáno méně a méně soutěží a účastní se stále méně týmů.

Vozový park

CAS 20 Renault Midlum

CAS 20

CAS 25 Škoda 706 RTHP

CAS 25

DA Ford Tranzit

DA


Galerie

Nová roleŠatnaNová roleNová roleNová roleNová roleNová roleNová roleNová roleNová roleČlunNová roleNová roleNová roleRozdělovačNová roleSaviceŠkoda 706 RTHPŠkoda 706 RTHPČerpadloNová roleNová role